Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bruidsmode: mode (daaronder begrepen accessoires) voor
dames, heren en kinderen ten behoeve van bijzondere
gelegenheden, zoals huwelijken en feesten;
Maatwerk: een modeproduct samengesteld en geconfectioneerd op basis van specifieke wensen van de koper;
Ondernemer: de CBW-erkende verkoper/opdrachtnemer,
deelnemer aan SG CBW, die met de koper een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
Koper: de afnemer/opdrachtgever of een ieder die met de
ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf;
Zakelijke koper: de koper die handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf;
Leverdatum: de in de overeenkomst bepaalde vaste dag,
waarop de levering moet zijn verricht.
Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid
1 onder e BW;
Buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst: een
overeenkomst die gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in artikel 6:230g
lid 1 onder f BW;
SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW, die belast is
met de uitvoering en handhaving van de garantieregelingen
als bedoeld in de artikelen 13 en 16 van deze voorwaarden;
ARTIKEL 2 – De geldigheid
1. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt
door CBW-erkende ondernemers. Een overzicht daarvan is
de vinden op www.cbw-erkend.nl.
2. Als naast deze algemene voorwaarden ook specifieke
webwinkelvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich beroepen op de bepaling die voor hem het
gunstigst is.

ARTIKEL 3 – Intellectueel eigendom
1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom
voor. Dit geldt bijvoorbeeld voor verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen.
Zij moeten op verzoek van de ondernemer direct worden
teruggegeven. De ondernemer behoudt in dat geval zijn
overige rechten.
2. De koper mag geen aanduidingen in de prestaties over
het intellectueel eigendom van de ondernemer verwijderen
of wijzigen.
3. De koper mag niet het materiaal van ondernemer waarop
intellectuele eigendomsrechten rust verveelvoudigen,
openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder
toestemming van de ondernemer.
ARTIKEL 4 – De offerte
1. De offerte is tot 18 dagen na offertedatum geldig, tenzij
uit de offerte anders blijkt. De offerte is gebaseerd op de
door de koper verstrekte gegevens en (eventueel) door de
ondernemer gedane metingen.
2. De koper is verplicht de ondernemer te informeren over
omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst
kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of
behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te
gaan) lijnen.
3. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen:
• een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te
verrichten werkzaamheden;
• de totale (koop)prijs;
• de leverdatum; en
• de risico’s voor beide partijen waaronder de (beperkte)
mogelijkheid tot ruilen.
4. De offerte vermeldt de betalingscondities als deze afwijken van artikel 5 lid 1 en artikel 10.
5. Werkzaamheden die niet in de offerte staan vallen niet
onder de overeenkomst en de in de offerte genoemde prijs.
6. De ondernemer mag pasgeld in rekening brengen aan de
koper als de koper uiteindelijk geen koopovereenkomst met
de ondernemer sluit. Dit mag alleen als hij dit aantoonbaar
heeft aangegeven vóór het passen en het tarief helder is.
7. Bij een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte rusten op de ondernemer de (informatie)verplichtingen zoals bepaald in de toepasselijke artikelen van afdeling
2B van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 5 – De overeenkomst
Eigendomvoorbehoud
1. De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de koper verkochte zaken die koper heeft meegenomen maar nog
niet zijn betaald. De koper zorgt ervoor dat meegenomen
onbetaalde zaken in nieuwstaat en onbeschadigd blijven,
totdat de koopsom (en eventueel daarbij komende kosten en
rente) zijn betaald. Extra schade door waardevermindering
komt voor rekening van de koper.
Zekerheidstelling bij zakelijke kopers
2. Bij een overeenkomst met een zakelijke koper is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of
nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende
zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen
van de koper te vorderen.
Schadevergoeding bij zakelijke kopers
3. De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst
met een zakelijke koper nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk
is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere
directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van
derden, winstderving en dergelijke.
ARTIKEL 6 – Annulering, ruilen en opslag
Annulering
1. Annulering van de koop door de koper komt voor rekening en risico van de koper en ontslaat hem niet van zijn
verplichting tot betaling. Alleen in het geval van overlijden
of een levensbedreigende ziekte van een van de echtelieden
waardoor het huwelijk geen doorgang kan vinden geldt een
uitzondering op deze regel. De koper moet dit zo nodig op
verzoek van de ondernemer bewijzen, bijvoorbeeld door
een doktersverklaring. In het geval van annulering op deze
gronden mag de ondernemer al dan niet een redelijke vergoeding voor het door de ondernemer aantoonbaar geleden
verlies aan de koper in rekening brengen.
2. Bij een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte heeft de consument een wettelijke bedenktijd van 14
dagen. Bij gebruikmaking van het ontbindingsrecht binnen
deze termijn worden geen annuleringskosten gerekend.
Ruilen
3. De koper mag binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst eenmalig een andere keuze uit de collectie
van ondernemer doen. Als de vervangende keuze goedkoper
is dan de oorspronkelijke, dan blijft de oorspronkelijke
prijs gelden. Ruilen kan niet als koper bij het sluiten van
de overeenkomst zelf af ziet van de mogelijkheid tot ruilen
(bijvoorbeeld in verband met levertijden van de leverancier)
Dit wordt genoteerd op de overeenkomst.
Gevolgen niet afhalen
4. De ondernemer mag de overeenkomst ontbinden indien
de gelegenheidsdatum waarvoor de zaak is bestemd is
verstreken en de koper de zaak niet heeft afgehaald en geen
nieuwe gelegenheidsdatum heeft doorgegeven. De ondernemer geeft in dat geval de koper 3 maanden de gelegenheid de zaak af te halen en stelt de koper hiervan schriftelijk
of elektronisch op de hoogte. Wordt na deze termijn de zaak
niet afgehaald door de koper, dan kan de ondernemer vrij
over de zaken beschikken, onverminderd zijn recht om de
koopprijs, voor zover nog niet voldaan, op te eisen ter dekking van zijn schade.
Opslagkosten
5. Als de zaak door de koper later wordt opgehaald dan de
oorspronkelijke gelegenheidsdatum mag de ondernemer de
in redelijkheid gemaakte opslagkosten in rekening brengen.
Het risico van brand en beschadiging tijdens de opslag
wordt door de ondernemer bij een consumentenkoop voor
zijn rekening door verzekering gedekt.
ARTIKEL 7 – De leverdatum en levering
1. Als er geen leverdatum overeengekomen is, moet levering
uiterlijk 1 week voor de gelegenheidsdatum plaatsvinden,
tenzij partijen anders overeenkomen of op het laatste
moment toch nog niet voorzienbare maataanpassingen
nodig zijn.
2. Bij overschrijding van de leverdatum heeft de koper het
recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding
te eisen.
3. Bij overschrijding van de leverdatum is de ondernemer bij
een overeenkomst met een zakelijke koper niet aansprakelijk
voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
4. Als de overeengekomen leverdatum niet wordt gehaald
door omstandigheden die voor risico van koper komen, dan
is de ondernemer niet aansprakelijk voor overschrijding van
de leverdatum en eventuele schade die daaruit voortvloeit.
Partijen treden dan in overleg om een nieuwe leverdatum
af te spreken.
ARTIKEL 8 – Plichten van de ondernemer
1. De ondernemer levert de afgesproken zaken goed en
deugdelijk volgens de afspraken in de overeenkomst. De
afgesproken werkzaamheden voert de ondernemer goed,
deugdelijk en volgens de afspraken van de overeenkomst
uit.
2. De ondernemer houdt zich aan de wettelijke voorschriften
bij de uitvoering van de overeenkomst.
ARTIKEL 9 – Plichten van de koper
1. De koper is verplicht de ondernemer te informeren over
feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de
overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper
die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om
maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens
om te gaan) lijnen.
2. De koper stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken
te leveren dan wel het werk te verrichten.
3. De koper is verplicht zorg te dragen voor de zaken van de
ondernemer die bij de koper zijn totdat de koopsom volledig
is voldaan (zie ook artikel 5 lid 1).
4. De koper die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

ARTIKEL 10 – De betaling
Koop en verkoop van niet-maatwerk
1. Elke overeenkomst, met uitzondering van maatwerk,
geschiedt onder de algemene betalingsconditie:
• maximale aanbetaling bij consument: 50% van de
koopsom en verder;
• indien niet op maat hoeft te worden geleverd: restant bij
afhalen van de jurk; of
• indien wel op maat moet worden geleverd: bij de eerste
pas het restant tot maximaal 90% van de koopsom.
De eigendom gaat over op de koper na ontvangst van
een aanbetaling van meer dan 50% van de koopsom. Het
resterende percentage wordt bij het afhalen betaald.
Maatwerk
2. Bij een overeenkomst voor uitsluitend maatwerk geldt als
algemene betalingsconditie:
• bij het geven van de opdracht door een consument:
een aanbetaling van maximaal 25% van de
overeengekomen som;
• na de aanvoer van de materialen tot maximaal 50% van
de totale koopsom. De eigendom van de zaak gaat over
op de koper na ontvangst van een aanbetaling van meer
dan 25% van de koopsom;
• bij de eerste pas tot maximaal 75%; en
• bij afhalen van de jurk/kleding het resterende
percentage.
Betaalbewijs en eigendom
4. Ondernemer geeft de koper een betalingsbewijs, dat ook
dient als eigendomsbewijs.
5. Ondernemer draagt er zorg voor dat, ook voor derden, de
eigendommen van kopers die bij de ondernemer achterblijven individueel bepaalbaar zijn door tenminste de naam van
de eigenaar erop te vermelden.
6. Indien de koper niet in de winkel betaalt maar een factuur
of betalingsverzoek ontvangt, dan staat hierop een redelijke
betalingstermijn.
Aanbetalingsgarantie
7. Op de maximale aanbetaling genoemd in lid 1 en 2 is,
bij een overeenkomst met een consument, de garantie van
artikel 13 van toepassing, De koper moet zich houden aan de
in dit artikel vermelde procedure.
Zakelijke kopers
8. Bij overeenkomsten met zakelijke kopers zijn partijen vrij
om andere betalingscondities dan genoemd in lid 1 en 2 af
te spreken. De aanbetalingsgarantie van artikel 13 is op deze
overeenkomsten niet van toepassing.
Niet-tijdige betaling
9. Indien de koper niet tijdig betaalt, is hij automatisch in
verzuim. De ondernemer zendt na het verstrijken van de
factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de koper
op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft
binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
10. De ondernemer is na verloop van de in lid 5 bedoelde
termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Indien
de ondernemer incassomaatregelen neemt, zijn de daaraan
verbonden kosten conform de wettelijke regeling en tot ten
hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een
minimum van €40 voor rekening van de koper.
11. Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 5 nog steeds niet is betaald,
brengt de ondernemer wettelijke rente in rekening vanaf
het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de
CBW-erkend voorwaarden
VOOR BRUIDSMODE & MAATWERK
Het reglement is in te zien op www.degeschillencommissie.
nl. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding
verschuldigd.
6. Indien naast de Geschillencommissie Bruidsmode tevens
de Geschillencommissie Thuiswinkel (leden van Thuiswinkel.
org) of de Geschillencommissie Webshop Keurmerk (leden
van de Stichting Webshop Keurmerk) bevoegd is, geldt
het volgende. Voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de
methode van verkoop of dienstverlening op afstand kunt u
het beste terecht bij de Geschillencommissie Thuiswinkel
of de Geschillencommissie Webshop Keurmerk. Voor alle
overige geschillen kunt u het beste bij de Geschillencommissie Bruidsmode terecht. Dit houdt verband met de in de
commissies aanwezige deskundigheid.
7. Uitsluitend de rechter of de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Dit mag ook via het Europese Platform Online Dispute
Resolution (http://ec.europa.eu/odr), die zal doorverwijzen
naar de Geschillencommissie.
ARTIKEL 16 – Nakomingsgarantie
1. De SG CBW staat garant voor de nakoming van een door
de Geschillencommissie Bruidsmode gewezen bindend
advies door een CBW-erkende ondernemer. De consument
moet binnen drie maanden nadat de termijn is verstreken
waarbinnen de ondernemer het bindend advies moest
nakomen een schriftelijk of elektronisch beroep hierop doen
bij de SG CBW.
2. De SG CBW geeft echter geen nakomingsgarantie als:
• de ondernemer het bindend advies binnen twee
maanden na verzending daarvan ter vernietiging aan
de rechter heeft voorgelegd;
• op de overeenkomst die ten grondslag ligt aan het
bindend advies een beroep op de aanbetalingsgarantie
genoemd in artikel 13 gedaan kan of had kunnen
worden;
• tijdens de procedure bij de Geschillencommissie sprake
is van faillissement, surseance van betaling of wettelijke
schuldsanering van de ondernemer of zijn
bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor
deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfs
beëindiging in het Handelsregister is ingeschreven,
of een eerdere datum waarvan de SG CBW
aannemelijk kan maken dat de winkel feitelijk is gesloten
en niet elders is opgestart. Als hiervan sprake is, dan
zal de behandeling van de geschillenprocedure worden
gestaakt.
3. De garantstelling door SG CBW is beperkt tot €10.000 per
bindend advies. SG CBW verstrekt deze garantstelling onder
de voorwaarde dat de consument die op deze garantie
een beroep doet zijn vordering op grond van het bindend
advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan SG CBW
overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn
beroep op de nakomingsgarantie. Voor het meerdere heeft
SG CBW een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen
dat de ondernemer het bindend advies nakomt. Dit houdt
in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering voor
het meerdere ook aan SG CBW over te dragen, waarna
SG CBW op eigen naam en op kosten van SG CBW de
betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de
consument.
4. Bij het staken van de bedrijfsactiviteiten van een ondernemer zoals bedoeld in lid 2 is het totaal aan garantstellingen
aan consumenten beperkt tot een bedrag van € 10.000 per
ondernemer. De afhandeling gebeurt op volgorde van binnenkomst bij SG CBW van de schriftelijke of elektronische
beroepen op de nakomingsgarantie tot het maximum van
€10.000 is bereikt.
ARTIKEL 17 – Nederlands recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
© Copyright: INretail, Postbus 762, 3700 AT Zeist
betaling genoemd in lid 5 tot de dag van ontvangst van het
verschuldigde.
Recht van retentie
12. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding)
uitoefenen, wanneer de koper tekortschiet in de voldoening
van een opeisbare vordering, tenzij deze tekortkoming de
terughouding niet rechtvaardigt.
ARTIKEL 11 – Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk
1. Onder meer- of minderwerk wordt verstaan het werk dat,
met instemming van beide partijen, extra of juist niet wordt
uitgevoerd of een zaak die extra of juist niet wordt geleverd,
ten opzichte van de overeenkomst. De ondernemer geeft
vooraf duidelijkheid over de kosten.
2. Kosten die ontstaan doordat de koper in gebreke is
gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk
te maken, worden de koper als meerwerk extra in rekening
gebracht. Hieronder wordt ook begrepen de na de sluiting
van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaak)kosten in verband met maatcorrecties afwijkend van
de maten opgenomen bij de eerste pas (bijvoorbeeld als
gevolg van zwangerschap of gewichtsschommelingen van
de koper), als de gekochte zaak reeds besteld, gesneden en/
of geknipt is.

ARTIKEL 12 – Conformiteit en garantie
1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de
koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik
mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder
gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de
overeenkomst is voorzien.
2. Afwijkingen aan het geleverde van de kleur, structuur en
dergelijke vormen alleen een reden tot klagen als deze afwijkingen uit technisch oogpunt onaanvaardbaar zijn volgens
geldende en gebruikelijke normen of handelsgebruik.
3. De productgaranties genoemd in lid 1 en 2 worden door
de ondernemer verstrekt. Zij vallen niet onder de aanbetalingsgarantie van de SG CBW, genoemd in artikel 13.
4. De koper is verplicht zich als een goed koper te gedragen.
De koper moet bijvoorbeeld de zaak goed en afdoende
onderhouden, zorgvuldig behandelen en deskundig (laten)
reinigen. Bij bruidsmode en feestkleding dient de koper
bij gebruik en reiniging rekening te houden met de vaak
kwetsbare stoffen en applicaties. Reiniging door speciale
bruidsmodereinigingsbedrijven, die garanties op het reinigingsresultaat afgeven, verdient de voorkeur.

ARTIKEL 13 – Aanbetalingsgarantie
Een stappenplan en meer informatie over deze garantie is te
vinden op www.cbw-erkend.nl.
1. De consument heeft een garantie als hij in het geval van
faillissement/surseance/wettelijke schuldsanering van de
ondernemer geen product geleverd heeft gekregen waar
hij wel voor heeft aanbetaald. De garantie bestaat eruit dat
de consument een vervangende overeenkomst kan sluiten
met een andere CBW-erkende bruidsmode-/maatwerkondernemer, waarbij de aanbetaling op de verschuldigde prijs in
mindering wordt gebracht.
2. Om in aanmerking te komen voor de garantie moet de
consument aan de volgende formaliteiten voldoen:
a. De consument doet uiterlijk drie maanden nadat aan de
voorwaarden in lid 1 is voldaan, of zoveel eerder als de gelegenheidsdatum nodig maakt, een schriftelijk of elektronisch
(via www.cbw-erkend.nl) beroep op de aanbetalingsgarantie
bij de SG CBW.
b. De consument overlegt hierbij in ieder geval een kopie
van de koopovereenkomst, een bewijs van aanbetaling en
een kopie van het bericht van de curator/bewindvoerder dat
de overeenkomst niet wordt uitgevoerd (namens de ondernemer, of door een overnemende partij tegen dezelfde condities als met de ondernemer was afgesproken) en dat de
aanbetaling niet wordt terugbetaald. Er hoeft niet gewacht te
worden op het bericht van de curator als de gelegenheidsdatum het noodzakelijk maakt eerder met de uitvoering van
de aanbetalingsgarantie te beginnen.
c. De consument is verplicht zijn vordering op de oorspronkelijke ondernemer (maximaal het in lid 6 in mindering te
brengen bedrag) aan de SG CBW over te dragen.
3. Als de consument voldoet aan de voorwaarden in lid 2
zal de SG CBW uiterlijk binnen twee maanden nadat een
beroep is gedaan op de garantie, of zoveel eerder als de
gelegenheidsdatum nodig maakt, aan de consument laten
weten of deze in aanmerking komt voor de garantie. Zo
ja, dan zal de SG CBW binnen deze twee maanden aan de
consument schriftelijk het bewijs verstrekken waarmee hij
een vervangende koop kan sluiten met een andere CBWerkende bruidsmode-/maatwerkondernemer (voor een lijst
van ondernemers, zie www.cbw-erkend.nl; op aanvraag kan
een lijst worden toegezonden).
4. De garantieregeling heeft de volgende voorwaarden:
a. De consument overhandigt direct het in lid 3 bedoelde
bewijs van de SG CBW aan de ondernemer waarmee de
vervangende koop wordt gesloten.
b. De vervangende koop moet gesloten worden binnen zes
maanden na ontvangst van het in lid 3 genoemde bewijs.
c. De ondernemer met wie de consument een vervangende
koop wil sluiten heeft een inspanningsverplichting om de
overeengekomen zaken te leveren tegen de oorspronkelijke
prijs als hij dealer is van het betreffende merk en het artikel
nog leverbaar is.
d. Als de ondernemer met wie de consument een vervangende koop wil sluiten kan aantonen dat op de oorspronkelijke overeenkomst een ongebruikelijke korting is gegeven
mag hij de normale verkoopprijs aanhouden.
e. De garantie geldt voor een aanbetaling van maximaal 50%
en voor maximaal 25% bij maatwerk. Heeft de consument
onverplicht meer aanbetaald dan geldt de garantie niet over
het meerdere.
f. De aanbetaling van de consument wordt op de verschuldigde prijs in mindering gebracht maar niet meer dan 50%
van de oorspronkelijke prijs en niet meer dan 50% van de
nieuwprijs als de nieuwprijs lager is dan de oorspronkelijke
prijs. Zie voor rekenvoorbeelden www.cbw-erkend.nl.
g. De ondernemer mag een vervangende overeenkomst
weigeren als hij aan SG CBW aantoont dat hij al zo veel vervangende overeenkomsten heeft gesloten dat zijn normale
bedrijfsvoering in gevaar komt.
h. De ondernemer waarmee een vervangende overeenkomst
wordt gesloten kan bepaalde modellen uitsluiten van zijn
aanbod, bijvoorbeeld afgeprijsde artikelen.
i. De ondernemer waarmee een vervangende overeenkomst
wordt gesloten kan vermaakkosten in rekening brengen.
5. Niet onder de aanbetalingsgarantie vallen:
• overeenkomsten met zakelijke kopers;
• de productgarantie genoemd in artikel 12 lid 1;
• het sluiten van een vervangende overeenkomst zonder
voorafgaande toetsing door SG CBW zoals bedoeld in
lid 2.

ARTIKEL 14 – Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten
volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk
of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer, tijdig
nadat de koper de gebreken heeft ontdekt.
2. Bij consumentenkoop is een kennisgeving binnen een
termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek
in elk geval tijdig. Een snellere melding van klachten, dat wil
zeggen direct na constatering, is in het belang van ondernemer en koper.
3. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben
dat de koper zijn rechten verliest.

ARTIKEL 15 – De geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de
totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met
betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als
door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Bruidsmode, Bordewijklaan 46, Postbus
90600, 2509 LP Den Haag. Hoe dit in zijn werk gaat is na te
lezen op www.cbw-erkend.nl.
Voor een mogelijk snellere oplossing als alternatief voor
een geschillenprocedure kunnen consumenten ook gebruik
maken van de CBW-erkend Bemiddelingsservice, telefoon
088-9730607 of kijk op www.cbw-erkend.nl.
Meer informatie over de Geschillencommissie Bruidsmode
en hoe direct digitaal een klacht kan worden ingediend is te
vinden op www.degeschillencommissie.nl.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in
behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst
bij de ondernemer heeft ingediend.
3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het
geschil uiterlijk twaalf maanden na het ontstaan daarvan bij
de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij
de Geschillencommissie is de ondernemer aan deze keuze
gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil
maken bij de Geschillencommissie moet hij de consument
vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee
akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen
dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn
vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming
van de bepalingen van het voor haar geldende reglement.
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden
krachtens dat reglement bij wege van bindend advies.

Chat openen
Heb je een vraag voor ons?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?